Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de Grill Academy van Weber-Stephen Products Belgium BVBA

1. Toepasselijkheid
Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten in het kader van de Grill Academy georganiseerd door of voor rekening van Weber-Stephen Products Belgium BVBA (“Weber”). Ten aanzien van alle overeenkomsten tussen Weber en consument komen partijen overeen dat hierop de navolgende voorwaarden van toepassing zijn, behoudens indien en voor zover Weber en consument schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken.

2. Inschrijvingen
De inschrijvingen voor de cursussen van de Grill Academy gebeuren online via de website van Weber, zijnde www.grillacademy.net (de “Website”). Weber doet beroep op een partner (hierna de “partner”) voor de organisatie en uitvoering van de Grill Academy workshops. Omwille van redenen van veiligheid en alcoholgebruik moeten de deelnemers aan de workshops ouder dan 18 jaar zijn.

3. Betaling
De cursussen van de Grill Academy dienen volledig betaald te worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website ter beschikking worden gesteld. De klant zelf dient in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan Weber. Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Weber behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.     

4.  Levering
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de website, gebeurt de aflevering van de diensten steeds op elektronische wijze, bijvoorbeeld door het toezenden van een toegangsbewijs naar het e-mailadres dat door de consument werd opgegeven. De consument is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt voor de ontvangst van de diensten. Het risico op verlies van diensten die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de consument op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de consument.

De consument wordt steeds een toegangsbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De consument dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Dit toegangsbewijs geeft de consument recht op ontvangst  in de Grill Academy. Indien de consument niet beschikt over een printer of smartphone kan hij gebruik maken van het reserveringsnummer weergegeven op het toegangsbewijs. Enkel het bezit van een geldig toegangsbewijs of reserveringsnummer geeft recht op toegang tot de Grill Academy.

Elk toegangsbewijs en elk reserveringsnummer mag noch gewijzigd of gekopieerd worden en is, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld, slechts eenmaal bruikbaar.

5.  Rechten en verplichtingen van Weber en haar partner
a.  Weber is verplicht de overeengekomen Grill Academy workshops te organiseren op de overeengekomen tijdstippen.
b.  Weber en haar partner hebben het recht de Grill Academy workshops te onderbreken of de consument te vragen de Grill Academy workshop te verlaten indien consument zich niet correct gedraagt, in het bijzonder indien hij de voorwaarden, opgelegd door Weber en haar partner, niet respecteert, met name de vestimentaire regels voor de deelnemers aan de Grill Academy workshops. De consument dient op eerste verzoek van Weber of haar partner de Grill Academy workshop te verlaten.
c.  Indien consument een halfuur na het reservatie-uur nog steeds niet is aangekomen op de plaats waar de Grill Academy doorgaat, mogen Weber en/of haar partner de reservatie als geannuleerd beschouwen.

6.  Aansprakelijkheid
a.  Weber aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval zij door overmacht tijdelijk of blijvend verhinderd is haar verbintenissen na te komen. Als overmacht gelden alle omstandigheden waarmee Weber ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door consument kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of België en Luxemburg er al dan niet rechtstreeks bij betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, uitsluiting, bedrijfsbezetting, werkstakingen, in gebreke blijven van fabrikanten/ leveranciers etc.
b.  Weber aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan consument of aan voorwerpen van consument tijdens de Grill Academy workshops. Consument is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan zichzelf, aan derden of aan voorwerpen van derden ten gevolge van een manipulatie van voorwerpen die hem ter beschikking gesteld worden (zoals bijvoorbeeld gas-, houtskool- of elektrische barbecues, vorken en messen, accessoires, enz.) tijdens de Grill Academy workshops. Weber aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van consument met betrekking tot schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van het product of de dienst, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of zuivere vermogensschade zoals gemiste zakenkansen, gederfde omzet en/of winst, schade door een gebrek of tekortkoming aan producten ter beschikking gesteld van consument, schade die voorkomen had kunnen worden door de adviezen en instructies van Weber op te volgen.
c.  De totale aansprakelijkheid van Weber jegens consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of uit welke andere hoofde dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade ten belope van het bedrag van de reservatie betaald door consument (excl. BTW).  De aansprakelijkheid van Weber voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van consument is uitgesloten.
d.  Consument en de personen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan Weber, haar partner of elke derde ingevolge een fout of nalatigheid van consument en/of de personen die hem vergezellen, met inbegrip van schending van het intern reglement van de plaats waar de Grill Academy workshop georganiseerd wordt, alsook van alle schade veroorzaakt door een dier, een substantie of elk goed waarover consument of de personen die hem vergezellen het bezit of de bewaring hebben. Consument maakt zich sterk dat zowel hijzelf als de personen die hem vergezellen Weber zullen schadeloos stellen voor alle schade die zij hierdoor zou lijden en vrijwaart Weber tegen elke vordering van een derde tegen Weber als gevolg van hun fout of nalatigheid.

7.  Vertrouwelijke gegevens
     Consument is gehouden tot geheimhouding van alle gegevens welke door Weber als vertrouwelijk zijn aangemerkt of als zodanig zijn te beschouwen, zoals know-how, gegevens, tekeningen of specificaties betreffende producten of de Grill Academy workshops, waaronder begrepen de inhoud van overeenkomsten, en/of de bedrijfsvoering van de andere partij en/of met die partij gelieerde ondernemingen. Consument verbindt er zich toe deze bepaling te respecteren gedurende de looptijd van de overeenkomst, als ook gedurende een periode van tien (10) jaar volgend op het einde van de overeenkomst.

8.  Intellectueel eigendom
a.  Consument erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, handelsnamen, auteursrechten, modellen of octrooien) die betrekking hebben op producten van Weber en op alle diensten/activiteiten aangeboden ter gelegenheid van de Grill Academy workshops de eigendom van Weber en/of aan Weber gelieerde groepsvennootschappen of partners zijn en blijven en verbindt er zich toe deze rechten als zodanig te respecteren. Consument verbindt er zich toe de merken waarvan Weber en/of aan Weber gelieerde groepsvennootschappen of partners titularis zijn, niet te gebruiken tenzij strikt in de mate dat dit nodig is voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in deze algemene voorwaarden.
b.  Consument zal niets doen of nalaten dat de geldigheid van de merken van Weber negatief zou kunnen beïnvloeden.
c.  Consument zal zich onthouden van iedere methode met als doel de werking/het ontwerp van de producten van  Weber te achterhalen en/of zelf te (laten) reproduceren.
d.  Consument verplicht zich vastgestelde en vermoede inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Weber door derden direct te melden aan Weber. Consument is niet gerechtigd tegen dergelijke inbreuken op te treden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Weber. Indien Weber en/of aan Weber gelieerde groepsvennootschappen of partners besluiten om tegen dergelijke inbreuken op te treden (waartoe zij echter niet zijn gehouden), dan is consument verplicht zijn medewerking en ondersteuning te verlenen.
e.  Consument zal geen registratie, recht of belang aanvragen (of trachten te verkrijgen) met betrekking tot enig handelsmerk, handelsnaam, domeinnaam, logo of ander symbool van Weber of een groepsvennootschap van Weber (met inbegrip van alle Handelsmerken) of een daarmee overeenstemmend teken of vertaling daarvan, noch direct of indirect een actie ondernemen die strijdig is met de rechten van Weber daarop c.q. waarmee de nietig- of vervallenverklaring van die (Intellectueel Eigendom) rechten wordt beoogd.

9.  Annulering door de consument
a.  De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief ten laatste 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst (d.w.z. vanaf de dag die volgt op de dag van inschrijving op de workshop).
b.  De consument heeft het recht een gemaakte reservering over te dragen op een andere persoon indien Weber hier minimaal 24 uren voor de workshop van op de hoogte is gesteld.

10.       Annulering door Weber of haar partner
Indien de opkomst voor een workshop minder dan 12 personen bedraagt, dan vervalt de datum en zullen de reeds aangemelde personen door Weber of haar partner op andere data worden ingedeeld.

11.       Verwerking van persoonsgegevens
a.  De persoonsgegevens van de consument worden verwerkt door Weber, waarvan de maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6, B4, Industriezone Noord B6 gevestigd is, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten (hierna de “Wet”). Weber wordt beschouwd als de verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens van de consument in de zin van de Wet.
b.  Door de reservatie van een Grill Academy workshop overhandigt consument een aantal persoonsgegevens en aanvaardt hij dat deze persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor de organisatie van deze workshop, als ook voor commerciële en publicitaire doeleinden. Weber verzamelt klanteninformatie om het de consument gemakkelijker te maken bij het aankopen en om de consument informatie over producten, diensten, wedstrijden en promoties van Weber mee te delen. Weber kan ook persoonsgegevens gebruiken als Weber de consument moet contacteren of in het kader van marktonderzoeken.
c.  Krachtens de Wet heeft consument het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden, toegang te vragen tot deze gegevens en, in voorkomend geval, rechtzetting te vragen van zijn persoonsgegevens. Consument kan deze rechten uitvoeren door zich te wenden tot infobelux@weberstephen.com.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en diversen
a. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
b.  Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.
c.  Deze versie van de algemene voorwaarden is geldig met ingang op 1 januari 2015.
d.  Deze voorwaarden, alle meest recente details en belangrijke mededelingen zijn tevens via internet te raadplegen op www.grillacademy.net.

13. Voorwaarden Weber Grill Academy kortingsvoucher:

  • Deze Weber® Grill Academy kortingsvoucher kan met de code onder de kraslaag worden verzilverd via de website www.grillacademy.net.
  • De Weber® Grill Academy kortingsvoucher is een tegoed van € 10,- voor deelname aan een Weber® Grill Academy zomer- of wintercursus. De Weber® Grill Academy Kortingsvoucher kan alleen worden verzilverd voor door Weber® aangeboden Grill Academy workshops en is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prestatie.
  • De Weber® Grill Academy kortingsvoucher dient in een keer te worden besteed. Er is geen recht op teruggave van het restant in welke vorm dan ook.
  • De Weber® Grill Academy kortingsvoucher is geldig tot 1 januari 2017.
  • Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Weber® zal wijzigingen tijdig aankondigen via haar website.